jeugdrecht.be

Privacyverklaring

Onze website maakt gebruik van cookies. We vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over je online privacy. Daarom informeren we je graag zo compleet mogelijk over welke cookies we gebruiken en hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens.
 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op je computer, tablet of mobiele telefoon wordt gezet zodra je onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over jouw websitebezoek opgeslagen. Met het plaatsen van cookies worden persoonsgegevens verwerkt. Door het gebruik van cookies kan een website je herkennen bij een volgend bezoek aan de website. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer je niet telkens opnieuw wilt inloggen bij een nieuw bezoek aan de website.
 

Functionele en niet-functionele cookies

Er zijn functionele en niet-functionele cookies.

Functionele cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.

Daarnaast plaatsen we ook niet-functionele cookies. Die zijn niet noodzakelijk om de website correct te laten functioneren. Een voorbeeld daarvan zijn analytische cookies. Ze geven ons waardevolle informatie over welke website-onderdelen populair zijn, en op welke fronten we onze website kunnen verbeteren. Deze informatie is altijd anoniem: we kunnen de gegevens die we via deze cookies krijgen niet koppelen aan individuele personen of persoonsgegevens.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Een ander voorbeeld van niet-functionele cookies zijn de cookies voor socialmediabuttons: ze stellen je in staat om inhoud van onze website te delen op andere platforms. Deze cookies worden niet door ons, maar door socialmediabedrijven (Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn en Google) geplaatst. Zo kunnen zij je herkennen wanneer je ingelogd bent op hun sociale netwerken. Ook verzamelen zij hiermee gegevens over de pagina's die je deelt. Voor meer informatie over de gegevens die socialmediabedrijven verzamelen, verwijzen we naar de privacyverklaringen van deze bedrijven. Die kunnen regelmatig veranderen.
 

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kan ervoor zorgen dat je browser cookies blokkeert en verwijdert. Wanneer je ervoor kiest om alle cookies te blokkeren – dus zowel functionele als niet-functionele- dan kan het zijn dat een website minder goed werkt. Het is daarom ook mogelijk om een selectie te maken van cookies die je wilt blokkeren. Dat doe je door te klikken op “Cookies aanpassen” (onderaan iedere pagina).
 

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee iemand geïdentificeerd kan worden: een naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, foto… Daar vallen ook digitale
gegevens zoals gebruikersnamen onder.
 

Welke persoonsgegevens slaan we op?

Wanneer je een vraag stelt aan de helpdesk: de oorspronkelijke vraag met het e- mailadres van de vraagsteller en de antwoordmail vanuit jeugdrecht.be.

We hebben géén persoonsgegevens nodig van de cliënten van hulpverleners. Hun persoonsgegevens moeten in de vraag van de hulpverlener geanonimiseerd zijn.

Gegevens van rechtspersonen (bijvoorbeeld betrokken instanties, rechters…) en overheden (bijvoorbeeld betrokken agentschappen…) worden wel geregistreerd.
 

Hoe gebruiken we je persoonsgegevens?

We gebruiken je  persoonsgegevens niet voor commerciële of marketingdoeleinden. We geven je gegevens ook niet door aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

We rapporteren jaarlijks aan departement WVG over de werking van de helpdesk. Deze gegevens zijn altijd geanonimiseerd.
 

Wie heeft toegang tot je persoonsgegevens?

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen
toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Met 'noodzakelijke personen' bedoelen we concreet de medewerkers van SAM die je helpdeskvraag behandelen en de medewerkers die de website beheren.
 

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst (bijvoorbeeld gebruik van de
helpdesk te leveren.

De statistische gegevens over het websiteverkeer worden 5 jaar bijgehouden.

De helpdeskvragen worden 5 jaar bijgehouden.


Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan.

Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze
website worden gepubliceerd.
 

Wettelijke basis van privacyverklaring

De volgende wetgeving is van toepassing:

  • De Privacywet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

  •  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (Voor de EER relevante tekst)
     

Klacht neerleggen

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.
 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 27 oktober 2020.